zasady kwalifikacji na wyjazdy w r.a. 2019/2020

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zasady kwalifikacji studentów na wyjazdy do Oita University, Japonia

Zasada samofinansowania wyjazdu (koszty utrzymania, zwolnienie z czesnego)

ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

KANDYDACI UPRAWNIENI DO WYJAZDU NA STUDIA:

Osoby uprawnione do wyjazdu:

• studenci zarejestrowani na studiach pierwszego stopnia (kwalifikacja + wyjazd) na kierunkach zbieżnych z profilem Oita University (Economics, Sciences and Technology)

• wyjazd możliwy po ukończeniu 1 roku studiów pierwszego stopnia

• maksymalnie 5 osób w danym roku akademickim.

Cel wyjazdu: studia częściowe oparte o realizację programu badawczego/realizacja wybranych kursów z oferty dydaktycznej Oita University – o programie decyduje uczelnia przyjmująca biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowe i życzenia kandydatów.

Okres pobytu: 2 semestry, 1 semestr w wyjątkowych przypadkach

 

TERMINY NABORÓW:

Kwalifikacja studentów na wyjazdy na studia do Oita University prowadzona jest w ramach naborów ogłaszanych w terminach:

  • styczeń – luty wyjazdy rozpoczynające się w s. zimowym (październik)
  • październik - listopada wyjazdy rozpoczynające się w s. letnim (kwiecień)

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru, jego harmonogram oraz formularze wniosków wyjazdowych publikowane będą na stronach internetowych Uczelni oraz dostępne u pełnomocników dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą.

 

Wniosek wyjazdowy zawiera:

1. formularz zgłoszeniowy  (format:  docx, rozmiar:  225 kB)do Oita University,

2. list motywacyjny odnoszący się w miarę możliwości do planowanych treści merytorycznych oraz efektów kształcenia,

3. informację nt. działalności naukowej kandydata.

Kompletne wnioski wyjazdowe składane są bezpośrednio w Dziale Mobilności Międzynarodowej. Na podstawie złożonych wniosków sporządzany jest centralny protokół z kwalifikacji kandydatów do Oita University.

 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie następujących kryteriów:

1) Średniej ocen z ostatniego zakończonego semestru,

2) Oceny ze znajomości języka angielskiego,

3) Wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o złożony list motywacyjny (w indywidualnie ustalonym terminie).

Dodatkowym atutem jest ocena dotychczasowej działalności naukowej kandydata (np. działalność w kole naukowym, prezentacja w ramach konferencji tematycznej, publikacje - jeśli dotyczy).

 

Ad. 1) Średnia ocen z ostatniego zakończonego semestru akademickiego (stan na dzień przekazania wydziałowych protokołów z kwalifikacji do Działu Mobilności Międzynarodowej) zgodnie z następującą punktacją: 

 

Średnia ocen3,00-3,994,00-4,244,25-4,494,50-4,744,75-5,00
PKT.79111315

Jeśli ostatni zakończony semestr akademicki obejmował wyłącznie praktyki zawodowe, średnia ocen z tego semestru nie będzie brana pod uwagę. W tym wypadku w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniona zostanie średnia z semestru poprzedzającego semestr praktyk.

 

Ad. 2) Ocena znajomości języka angielskiego, potwierdzona:

• centralnym uczelnianym egzaminem językowym B2 przeprowadzanym na I stopniu studiów, lub

• uznawanym certyfikatem zewnętrznym (zgodnie z potwierdzeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych), lub

• wynikiem egzaminu przeprowadzonego na potrzeby naboru.

Kandydaci zobowiązani się do spełnienia wymogów językowych Oita University. Jeśli wymagania takie nie są określone, to należy przyjąć, że wymogiem minimalnym jest potwierdzenie znajomości języka na poziomie B1.

&nb

PoziomOcena PKT.
B13,01
3,51,5
4,02
4,52,5
5,03
B23,04
3,54,5
4,05
4,56
5,07
C13,08
3,59
4,010
4,511
5,012
C23,013
3,513,5
4,014
4,514,5
5,015

Ad. 3) Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o złożony list motywacyjny i informację o działalności naukowej kandydata (jeśli dotyczy) – maksymalnie 15 punktów.

Na podstawie uzyskanego wyniku punktowego kandydaci szeregowani są w listę rankingową. W przypadku uzyskania równej łącznej liczby punktów o kolejności kandydatów decydują w kolejności wyższa średnia ocen oraz w drugiej kolejności wyższa ocena ze znajomości języka obcego.

Pozytywny wynik wewnętrznej kwalifikacji w uczelni macierzystej nie jest jednoznacznym potwierdzeniem przyjęcia do Oita University. Uczelnia zagraniczna zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia nominowanego kandydata na podstawie odrębnego zgłoszenia.

 

Szczecin, 17 stycznia 2019 r.