Zadania działu

Do zadań Działu Mobilności Międzynarodowej należy:

1) obsługa międzynarodowych umów instytucjonalnych stanowiących podstawę mobilności w ramach Programu Erasmus+ (Inter-Institutional Agreements);

2) wsparcie administracyjne wniosków składanych w ramach projektów współpracy i budowania potencjału w szkolnictwie wyższym (Program Erasmus+ akcja KA2) oraz nadzór nad wydatkowaniem środków przyznanych w ramach projektów przyjętych do realizacji;

3) prowadzenie działań informujących o możliwości finansowania mobilności zagranicznej pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów (programy stypendialne, indywidualne oferty);

4) obsługa finansowa wyjazdów za granicę pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów ZUT w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i innych (przygotowanie zaliczek i rozliczeń w walucie obcej);

5) koordynowanie rekrutacji pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne kontraktowane przez ZUT oraz w ramach ofert o charakterze konkursowym wynikających z umów instytucjonalnych;

6) obsługa administracyjno-finansowa osób zaproszonych w ramach współpracy prowadzonej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi (wypłata kieszonkowego);

7) rekrutacja cudzoziemców na pełen cykl kształcenia oraz na część kształcenia;

8) nadzór administracyjno-finansowy nad cudzoziemcami realizującymi kształcenie w ZUT;

9) nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością organizacji studenckiej IAESTE (komitet lokalny ZUT Szczecin);

10) konsultacja umów międzynarodowych dotyczących wspólnych studiów (ścieżka mobilności);

11) obsługa administracyjno-finansowa umowy ramowej z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i powiązanej mobilności międzynarodowej stypendystów NAWA;

12) wsparcie administracyjne wniosków składanych w ramach konkursów indywidualnych NAWA (programy dla naukowców i doktorantów oraz studentów) oraz nadzór nad wydatkowaniem środków przyznanych w ramach tych konkursów.