Zadania działu

Do zadań Działu Mobilności Międzynarodowej należy:

1) nadzór administracyjny nad działaniami prowadzonymi w ramach międzynarodowych umów instytucjonalnych stanowiących podstawę mobilności;

2) prowadzenie działań informujących o możliwości finansowania mobilności zagranicznej pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów (programy stypendialne, indywidualne oferty);

3) pozyskiwanie i rozliczanie funduszy na mobilność międzynarodową pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów w ramach międzynarodowych programów, z których środki rozdzielane są na poziomie krajowym, m.in. Erasmus+ KA1, stypendia Rządu Polskiego;

4) obsługa formalno-finansowa wyjazdów za granicę pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów ZUT w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i innych;

5) koordynowanie rekrutacji pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne kontraktowane przez ZUT oraz w ramach ofert o charakterze konkursowym wynikających z umów instytucjonalnych;

6) obsługa administracyjna wyjazdów pracowników skierowanych na zagraniczne staże naukowe, powiązana sprawozdawczość;

7) obsługa administracyjna spraw związanych z pobytem cudzoziemców – stażystów oraz osób zaproszonych w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej;

8) wsparcie działań promocyjnych związanych z umiędzynarodowieniem studiów (ścisła współpraca z Biurem Promocji ZUT);

9) rekrutacja cudzoziemców na pełen cykl kształcenia oraz na część kształcenia;

10) nadzór administracyjno-finansowy nad cudzoziemcami realizującymi kształcenie w ZUT;

11) nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością organizacji studenckiej IAESTE (komitet lokalny ZUT Szczecin);

12) konsultacja umów międzynarodowych dotyczących wspólnych studiów (ścieżka mobilności).