OITA University w Japonii

ZASADY OGÓLNE

W sierpniu 2017 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczął współpracę na podstawie umowy bilateralnej z prestiżowym w Japonii OITA University. Częścią umowy jest mobilność akademicka obejmująca wymianę studentów studiów pierwszego stopnia kierunków w obszarze ekonomii, inżynierii i technologii.

1. Wyjazd może obejmować 1 lub 2 semestry. Kwalifikacja obejmuje wyjazdy w danym roku akademickim. Najwcześniejszym momentem wyjazdu jest semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020.

2. W danym roku akademickim liczba studentów objętych wymianą nie może przekroczyć 5 osób. Liczba studentów przyjętych na dany wydział w Oita University zostanie ustalona po uprzednim ustaleniu ich specjalizacji.

3. Każdy kandydat zobowiązany jest przystąpić do wewnętrznej kwalifikacji organizowanej przez ZUT w Szczecinie w ramach ogłoszonego naboru. Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są w zakładce "Zasady kwalifikacji na wyjazdy w r.a. 2019/2020".

4. Pozytywny wynik wewnętrznej kwalifikacji nie jest jednoznaczny z przyjęciem przez Oita University. Każdy zakwalifikowany student jest zobowiązany do zgłoszenia się w OU zgodnie z wymaganiami i terminami ustalonymi w uczelni przyjmującej. Szczegółowe zasady przyjęcia dostępne są w zakładce "Procedura zgłoszenia w OITA University".

5. Harmonogram ogłaszany jest dla konkretnego naboru i ogłaszany na stronie internetowej ZUT w Szczecinie.

6. Wyjazd do uczelni zagranicznej ma charakter samofinansowania, tzn. przyjęty kandydat sam ponosi koszty związane z pobytem w Oita University, koszty utrzymania, koszty podróży i inne koszty związane z wyjazdem.

7. Student przyjęty do Oita University nie ponosi opłat za studia, opłat za egzaminy, czy innych opłat związanych z odbywaniem studiów.

8. Studia w Oita University prowadzone będą w języku angielskim. Szczegółowe informacje dotyczące Oita University dostępne są w materiale przesłanym przez uczelnię zagraniczną "Information sheet" (format:  pdf, rozmiar:  280 kB).