Wyjazdy zagraniczne pracowników, studentów i doktorantów

Kwestie związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami ZUT, w tym studentów i doktorantów reguluje zarządzenie nr 67 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 (format:  pdf, rozmiar:  0,96 MB).

Osoba wyjeżdżająca za granicę może wnioskować o wypłacenie zaliczki w walucie obcej, na którą składają się diety, przewidywane koszty noclegu oraz inne planowane wydatki.

Dieta to stawka ryczałtowa ustalona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (format:  pdf, rozmiar:  339 kB) w zależności od kraju docelowego.  Składają się na nią kwoty przeznaczone na poszczególne posiłki (śniadanie 15%, obiad 30%, kolacja 30%) oraz kieszonkowe (25%). W przypadku pokrycia kosztów posiłków przez organizatora wydarzenia lub w ramach usługi hotelowej z diety potrącana jest kwota przewidziana na dany posiłek.

Koszty noclegu

  • potwierdzone dokumentem finansowym (faktura) nie mogą przekroczyć limitu ustalonego przepisem zewnętrznym, (format:  pdf, rozmiar:  529 kB)
  • niepotwierdzone dokumentem finansowym rozliczane są tzw. ryczałem na nocleg (25% limitu)

 

O ewentualną zaliczkę w PLN należy wnioskować na druku delegacji (polecenie wyjazdu służbowego - dotyczy pracowników ZUT) - koszty poniesione w PLN rozliczane są na druku delegacji, natomiast koszty poniesione w walutach obcych odrębnym rozliczeniem przygotowywanym przez Dział Mobilności Międzynarodowej po powrocie.

 

Przedpłaty w formie przelewów w walucie obcej

Jeśli z danym wyjazdem zagranicznym wiąże się konieczność dokonania wcześniejszej płatności w formie przelewu w walucie obcej (np. opłata konferencyjna), do prośby o dokonanie opłaty należy dołączyć wypełnioną dyspozycję polecenia wypłaty (format:  pdf, rozmiar:  568 kB) (tzw. "blokada").

 

Wyjazd samochodem prywatnym

 Jeżeli do miejscowości stanowiącej cel podróży nie ma połączeń środkami komunikacji publicznej lub w innych uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby wyjeżdżającej, rektor może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością ZUT. Wniosek musi zawierać uzasadnienie w przedmiocie celowości odbycia podróży samochodem, a nie innym środkiem transportu (np. koleją, samolotem, itp.).


Wyjazd na staż naukowy

Pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni planujący wyjazd na staż naukowy proszeni są o kontakt z Działem Nauki w celu  dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem skierowania na staż oraz przyznaniem urlopu naukowego.