Akty prawne

Studenci/doktoranci wyjeżdżający za granicę na część kształcenia

Zarządzenie nr 39 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyjazdów za granicę studentów i uczestników studiów doktoranckich w celu odbycia części kształcenia w uczelniach lub instytucjach zagranicznych (format:  pdf, rozmiar:  1,76 MB)

 

Studenci zagraniczni

Zarządzenie nr 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania części kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez studentów i uczestników studiów doktoranckich uczelni zagranicznych (format:  pdf, rozmiar:  1,95 MB)

 

Studenci cudzoziemcy / pełen cykl kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej  (format:  pdf, rozmiar:  289 kB)

 

Zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013, poz. 167) (format:  pdf, rozmiar:  223 kB)

Zarządzenie nr 67 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r . w sprawie podróży służbowych pracowników ZUT w Szczecinie oraz podróży osób niebędących pracownikami ZUT w Szczecinie, w tym studentów i doktorantów (format:  pdf, rozmiar:  0,95 MB)

Stawki diet i limitów na nocleg (format:  pdf, rozmiar:  580 kB)

 

Inne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (format:  pdf, rozmiar:  337 kB)