Aktualności dot. SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 13.03.2020 13:15

W dniu 12/03/2020 Rektor ZUT w Szczecinie w drodze zarządzenia wydał zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W szczególności zarządzono co następuje:

  1. Zawiesza się wszystkie formy zajęć dydaktycznych, które wymagają bezpośredniego kontaktu.
  2. Odwołuje się konsultacje dla studentów w formie bezpośredniej. Konsultacje prowadzone będą w formie rozmowy telefonicznej lub drogą elektroniczną.
  3. Odwołuje się możliwość korzystania przez studentów i doktorantów z infrastruktury dydaktycznej oraz jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej. Na Osiedlu Studenckim oraz w Hotelach Asystenckich zakazuje się spotkań studentów i doktorantów oraz osób spoza Uczelni, na które Rektor nie wyrazi wcześniej zgody.
  4. Student oraz doktorant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dział Mobilności Międzynarodowej za pośrednictwem Dziekanatów wydziałów o nałożonym nakazie kwarantanny lub hospitalizacji.
  5. Odwołuje się wszelkie konferencje, szkolenia, wydarzenia i imprezy organizowane na Uczelni oraz zajęcia edukacyjne, realizowane w ramach projektów ze źródeł zewnętrznych (w tym DUTEK – Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, Licealista w świecie nauki, Trzeci Wiek Technologicznie i inne).
  6. Zawiesza się udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp.
  7. Wstrzymuje się przyjazdy oraz wyjazdy pracowników, doktorantów i studentów z/do krajów/ regionów ryzyka, które znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
  8. Zaleca się wstrzymanie przyjazdów osób z krajów/regionów, które nie znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
  9. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelach Asystenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin mieszkańców.
  10. Zaleca się, aby osoby zakwaterowane w domach studenckich, których miejsce stałego zamieszkania jest w Polsce, opuściły je i udały się, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, do miejsca zamieszkania.

 

Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19