Dział Mobilności Międzynarodowej

Dział Mobilności Międzynarodowej działający w pionie prorektora ds. studenckich w zakresie jego kompetencji wspiera mobilność studentów i pracowników ZUT oraz procesy umiędzynarodowienia Uczelni poprzez:

  • obsługę administracyjną międzynarodowych umów instytucjonalnych stanowiących podstawę mobilności (wymiana studentów i nauczycieli akademickich);
  • prowadzenie działań informujących o możliwości finansowania mobilności zagranicznej pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów (programy stypendialne, indywidualne oferty);
  • obsługę formalno-finansową wyjazdów za granicę pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów ZUT w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i innych;
  • koordynowanie rekrutacji pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne kontraktowane przez ZUT oraz w ramach ofert o charakterze konkursowym wynikających z umów instytucjonalnych;
  • obsługę finansowo-administracyjną osób zaproszonych w ramach współpracy prowadzonej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi;
  • wsparcie działań promocyjnych związanych z umiędzynarodowieniem studiów (współpraca z Biurem Promocji ZUT);
  • rekrutację cudzoziemców na pełen cykl kształcenia (studia I i II stopnia) oraz na część kształcenia;
  • nadzór administracyjno-finansowy nad cudzoziemcami realizującymi kształcenie w ZUT (w tym stypendyści Rządu Polskiego);
  • nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością organizacji studenckiej IAESTE;
  • konsultowanie umów międzynarodowych dotyczących wspólnych studiów (zapisy dotyczące ścieżki mobilności).